Próg rentowności

Prowadząc działalność gospodarczą należy potrafić określić punkt graniczny, w którym badane przedsięwzięcie nie przynosi zysków ani jednocześnie nie powoduje strat. W punkcie tym dochodzi do zrównania przychodów z całkowitymi kosztami, które zostały poniesione przez dane przedsiębiorstwo. Wynik finansowy wynosi wtedy zero.

Oczywiście próg rentowności można przedstawić w sposób graficzny. Watro wiedzieć, że próg rentowności jest ważny nie tylko w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale także można go wykorzystać w ocenie projektów inwestycyjnych.

Obliczanie progu rentowności

Próg rentowności jest możliwy do obliczenia jako relacja kosztów stałych przedsiębiorstwa do stopy marży pokrycia. Przy analizie progu rentowności trzeba ustalić marże bezpieczeństwa, które będą pokazywały o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby jednocześnie nie ponieść strat. Analiza progu rentowności bazuje na podziale kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na koszty stałe i zmienne. Przyjmuje się również pewne założenia upraszczające co do poziomu kosztów, a także cen w okresie obliczania.

Jak można wyrazić próg rentowności?

Próg rentowności można wyrazić przede wszystkim ilościowo, w przypadku, gdy ilość produkcji, przy której BEP jest równy zero. Wartościowe ujęcie progu rentowności jest wtedy, gdy wartość produkcji, przy której BEP wynosi zero, a wartość przychodów ze sprzedaży jest taka sama jak koszty całkowite.

Próg rentowności można również ująć procentowo. Określa on wtedy część jaką przewidywany popyt należy wykorzystać, by poniesione koszty zostały zrównoważone z przychodami ze sprzedaży.

Rozszerzony próg rentowności

Nie każdy jest świadom, że próg rentowności można również rozszerzyć o koszty finansowe, gdyż zdecydowana większość przedsiębiorstw finansuje swoją działalność za pomocą kapitałów obcych. Stanowią one bardzo ważną część całości kosztów danego przedsiębiorstwa. Zatem przedsiębiorstwo będzie rentowne, w przypadku gdy przychody pokryją nie tylko koszty stałe, ale także zmienne i finansowe.

Dodaj komentarz

51 − = 41